Ogólne warunki umowy wynajmu pojazdu

Warunki wynajmu. Warunki płatności. Zobowiązania użytkownika. Zniszczenie i zagubienie dokumentacji. Kradzież, wypadek z udziałem pojazdu i/lub problemy techniczne.
Ogólne warunki umowy wynajmu pojazdu

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu, zwane dalej „OWU” określają ogólne warunki najmu samochodów przez spółkę INTER FLEET FRANCHISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (działającą pod  marką handlową „CARWIZ”) z siedzibą w Warszawie (02-844), ul. Puławska 479, NIP: 951-24-94-582 REGON: 384944203 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000814000 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych, zwaną dalej „Wynajmującym”.

Dla celów niniejszych OWU poniższe definicje otrzymują następujące znaczenie

„ Wynajmujący" – CARWIZ INTER FLEET FRANCHISE Sp. z o.o. ul. PUŁAWSKA 479, 02-844, WARSZAWA, POLSKA.

 „Najemca” - osoba fizyczna lub prawna, która najmuje lub, w której imieniu najmowany jest pojazd. Osoba ta w umowie wynajmu pojazdu zwana jest „Najemcą” i jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich punktów niniejszych Ogólnych Warunków umowy wynajmu. W przypadku, gdy najemca jest konsumentem OWN mają zastosowanie z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących konsumentów.

„Umowa” - indywidualna umowa wynajmu, która jest podpisywana w punkcie odbioru pojazdu na początku okresu wynajmu oraz która upoważnia do korzystania z pojazdu, określa miejsce odbioru i zwrotu pojazdu, zakres odpowiedzialności finansowej, wyposażenie oraz usługi zawarte w cenie, a także metodę płatności za wynajem. Umowa zawiera także informacje o stanie przebiegu, poziomie paliwa, uszkodzeniach oraz ewentualnych wadach wynajmowanego pojazdu, a także inne prawa i obowiązki obydwu stron, które poprzez złożenie swoich podpisów w pełni akceptują niniejszą umowę. Protokół wynajmu pojazdu w chwili opublikowania Ogólnych Warunków Wynajmu uznawany jest za część umowy wynajmu.

„Kierowca” - osoba fizyczna wymieniona w umowie wynajmu, jako „użytkownik”, która podpisuje umowę wynajmu i przejmuje pojazd, a także ponosi odpowiedzialność z tytułu poniższych postanowień umowy wynajmu.

„Użytkownik” - najemca, kierowca oraz dodatkowy kierowca w dalszej części Ogólnych Warunków umowy wynajmu pojazdu określony, jako Użytkownik.

„Pojazd” to przedmiot umowy, a informacje o nim znajdują się w umowie.

 1. WARUNKI WYNAJMU

Podpisując umowę, użytkownik potwierdza przejęcie pojazdu we właściwym stanie dla usługi objętej umową, łącznie z całym związanym z nim wyposażeniem oraz towarzyszącą mu dokumentacją. Podpisując umowę, użytkownik gwarantuje wynajmującemu, że spełnił wszystkie wymogi określone w ogólnych warunkach oraz że posiada wszystkie dokumenty wymagane w celu prowadzenia pojazdu zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest on zobowiązany do przedstawienia oryginałów tych dokumentów wynajmującemu do wglądu. Dokumenty wymagane; prawo jazdy (posiadane przez minimum rok), dowód osobisty lub paszport, karta kredytowa wystawiona na imię

i nazwisko kierowcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe popełnione w okresie trwania umowy, a także po jej zakończeniu. 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Na karcie kredytowej użytkownika zostanie dokonana pre-autoryzacja (blokada środków) na poczet ewentualnych uszkodzeń pojazdu, lub innych zdarzeń za które odpowiedzialny jest użytkownik. Użytkownik powinien posiadać odpowiednie środki wymagane do pre-autoryzacji karty kredytowej do kwoty określonej przez Wynajmującego według, aktualnych warunków najmu, w zależności od klasy pojazdu, najmu, ubezpieczenia, Podpisując umowę wynajmu, użytkownik upoważnia wynajmującego do pobrania, z góry, odpowiedniej kwoty za wynajem za dzień według taryfy zaakceptowanej na umowie, łącznie z wszelkimi dodatkami (zakupioną ochroną ubezpieczeniową, dodatkowym wyposażeniem oraz usługami) oraz innymi możliwymi kosztami, które zostaną poniesione, według obowiązującego cennika. Obciążenia te dokonywane są na karcie kredytowej, na której dokonano pre-autoryzacji , lub na dowolnej innej uzgodnionej, jako forma płatności. Podając kartę kredytową do umowy najmu Najemca wyraża zgodę na obciążenie rachunku jego karty kredytowej dodatkowymi kosztami wynikającymi z przedłużenia wynajmu, oraz kosztów dodatkowych wynikłych po zwrocie samochodu do Wynajmującego ( tj. ewentualne koszty naprawy uszkodzeń w zwróconym pojeździe, brakujące paliwo, mandaty). Jeżeli użytkownik dokona wpłaty bezpośrednio na konto wynajmującego, jest on zobowiązany do dokonania tego w określonym terminie. Przed odbiorem pojazdu środki muszą zostać zaksięgowane na rachunku wynajmującego. W przypadku zwłoki, Klient jest zobowiązany do zapłaty odsetek wobec wynajmującego, a także innych potencjalnie poniesionych kosztów.

 1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Podpisując Umowę, użytkownik oświadcza, że są mu znane wszystkie postanowienia umowy określone poniżej oraz że je akceptuje:

 1. Pojazd zostanie zwrócony do uzgodnionego miejsca w uzgodnionym w umowie, czasie, w takim samym stanie, w jakim został odebrany, wraz z wyposażeniem (dodatkowym np. fotelik i/lub nawigacja) oraz takim poziomem paliwa, z jakim został on odebrany, parkingowym biletem wjazdowym. W innym przypadku zostaną naliczone dodatkowe koszty. Zakończenie umowy najmu następuje po sprawdzeniu pojazdu przez pracownika CARWIZ wraz z datą i czasem sprawdzenia wpisanym na protokole zwrotu pojazdu. W przypadku braku obecności Najemcy w momencie sprawdzania pojazdu po zwrocie, Wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić protokół zwrotu ze skutkami dla Najemcy. Pojazd wynajmowany jest w okresach 24 godzinnych.  Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 30 minut nie powoduje naliczenia opłat dodatkowych. O przedłużenie uzgodnionego okresu wynajmu, podobnie jak o inne zmiany dotyczące wynajmu, należy zwracać się do Wynajmującego, bezpośrednio do oddziału, z którego nastąpiło wypożyczanie pojazdu, drogą telefoniczną lub e-mailową przed wygaśnięciem okresu wynajmu; W przypadku nie zwrócenia samochodu (przedmiotu najmu) w terminie wskazanym w umowie Wynajmujący zgłosi fakt przywłaszczenia przedmiotu najmu Policji (bezumowne korzystanie ),
 2. Pojazd nie będzie przeładowywany, używany na potrzeby szkoleń nowych kierowców, transportu lub holowania innych pojazdów lub ciągników, do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, do wyścigów, rajdów, testów wytrzymałościowych lub czynów niedozwolonych;
 3. Pojazd będzie używany wyłącznie przez kierowcę lub dodatkowego kierowcę określonego w umowie, wyłącznie na użytek osobisty, zgodnie z zamierzonym wykorzystaniem pojazdu oraz pojazd nie będzie udostępniany niedozwolonym użytkownikom oraz stronom trzecim;
 4. opuszczając pojazd, użytkownik poprawnie zamknie wszystkie okna oraz zamknie pojazd zabierając ze sobą kluczyki (innego rodzaju sterowniki) i dokumenty;
 5. użytkownik będzie korzystał wyłącznie z dróg publicznych, nie będzie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych niedozwolonych substancji i będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego;
 6. użytkownik zadba o regularną obsługę techniczną pojazdu, co oznacza regularne sprawdzanie poziomu płynu chłodniczego, oleju, innych płynów, ciśnienia w oponach, itd.;
 7. jeżeli w dowolnym momencie kontrolka na desce rozdzielczej zasygnalizuje potrzebę naprawy (ew. dolania płynów eksploatacyjnych) lub jeżeli użytkownik sam uzna, że pojazd potrzebuje przeglądu, powiadomi o tym wynajmującego niezwłocznie i udostępni pojazd (Po uzgodnieniu z Wynajmującym miejsca i terminu) w tym celu. W przypadku szkody w pojeździe wynikających z niewywiązywania się z niniejszych warunków, użytkownik jest zobowiązany do zadośćuczynienia wszelkim takim szkodom oraz możliwej utracie zarobków wynikających z braku możliwości po stronie Wynajmującego do wykonywania podstawowych czynności i utrzymania z powodu zaniedbania po stronie użytkownika.
 8. Pojazd nie będzie używany do transportowania większej ilości pasażerów lub towarów niż maksymalna, dozwolona liczba określona w specyfikacji pojazdu, a także żadne modyfikacje nie będą wprowadzane do pojazdu;
 9. Pojazd nie będzie używany poza terytorium Polski chyba, że zostanie to wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Wynajmującym. Pojazd może poruszać się wyłącznie na terenie Państw Unii Europejskiej wyłącznie za zgodą wynajmującego i opłatą wedle aktualnego cennika. W przypadku braku przestrzegania ograniczeń transgranicznych i terytorialnych w zakresie użytkowania pojazdu, wszelkie pakiety ubezpieczenia posiadane przez użytkownika, wymienione w paragrafie 8 niniejszych warunków, przestają obowiązywać.
 10. Użytkownik pokryje wszelkie (lecz nie wyłącznie) koszty związane z użytkowaniem pojazdu takie, jak, paliwo, opłaty za autostrady, opłaty za przejazdy mostami, opłaty parkingowe oraz mandaty i inne;
 11. Na postawie niniejszej umowy użytkownik upoważnia wynajmującego do obciążenia go za wszelkie wykroczenia drogowe, opłaty parkingowe oraz inne grzywny i opłaty administracyjne, bez wcześniejszego zawiadomienia, jeżeli wynikają one z naruszenia przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju oraz jeżeli zostały popełnione podczas okresu wynajmu. Koszty zostaną zwiększone o opłaty administracyjnej oraz obciążą kartę kredytową podaną na pierwszej stronie niniejszej umowy wynajmu.
 12. Użytkownik, osoba prawna, może po wcześniejszym zawiadomieniu oraz uzyskaniu zgody wynajmującego zezwolić na użycie wynajmowanego pojazdu przez pracownika, który spełnia określone wymagania i jest w takim przypadku zobowiązany do zapoznania kierowcy z warunkami umowy, co w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności osoby prawnej do przegania niniejszych warunków.

 1. ZNISZCZENIE POJAZDU I / LUB ZAGUBIENIE DOKUMENTACJI

W przypadku wystąpienia szkody w pojeździe (w tym kradzieżowej), zgubienia wyposażenia lub narzędzi, zgubienia dokumentów, tablic rejestracyjnych lub kluczyków do pojazdu, użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia szkód silnika, części mechanicznych pojazdu (na przykład z powodu braku oleju, płynu chłodniczego lub innych płynów w silniku), jak również w przypadku uszkodzenia miski olejowej, sprzęgła (tak zwane spalone sprzęgło), podwozia pojazdu, utraty/zniszczenia dokumentów lub kluczyków do pojazdu, zgubienia/zniszczenia tablic rejestracyjnych, zniszczeń wnętrza pojazdu, podpalonych siedzeń, wlania niewłaściwego paliwa lub innych szkód wynikających z zaniedbania użytkownika lub dodatkowego kierowcy pojazdu (takiego, jak nieostrożna jazda lub jazda terenowa). W takich przypadkach użytkownik pojazdu zwróci wynajmującemu  równowartość kosztów naprawy pojazdu plus kwotę utraconego dziennego wynajmu zgodną z kwota podaną na niniejszej umowie najmu, za okres naprawy, lecz nie więcej niż 30 dni, oraz za inne szkody takie, jak koszt odholowania pojazdu lub utrata wartości pojazdu. Użytkownik akceptuje korzystanie z pojazdu zgodnie z instrukcjami producenta, podobnie jak użycie oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej, zgodnie z instrukcjami producenta. Wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji nie zostaną pokryte przez ubezpieczenie i pozostaną zobowiązaniem użytkownika pojazdu. 

 1. KRADZIEŻ, WYPADEK Z UDZIAŁEM POJAZDU I/LUB ZŁE FUNKCJONOWANIE

W przypadku wypadku, szkody pojazdu, kradzieży, awarii silnika lub podobnych okoliczności, użytkownik jest zobowiązany do:

 1. zapewnienia uniknięcia dalszych szkód wynajmowanego pojazdu do chwili jego przejęcia przez wynajmującego;
 2. zanotowania imion, nazwisk, numerów telefonów i adresów świadków i osób uczestniczących w szkodzie;
 3. wezwania na miejsce policji oraz sporządzenia protokołu zdarzeń, z wyjątkiem awarii silnika;
 4. poinformowania najbliższego biura wynajmującego o zdarzeniu. 

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich szkód pojazdu na policję. W przypadku nie przedstawienia przez użytkownika protokołu policji, niezłożenia oświadczenia, wszelkie koszty związane ze szkodą lub zaginionym pojazdem zostaną pokryte przez użytkownika pojazdu w pełnej wysokości, łącznie z utraconymi korzyściami w wysokości dziennego czynszu za brak możliwości korzystania z pojazdu przez okres naprawy, za okres maksymalnie 30 dni, bez względu na winę użytkownika oraz to, czy użytkownik przyjął i opłacił dodatkowe pakiety ograniczające lub znoszące odpowiedzialność. 

 1. KOSZTY ZWRACANE UŻYTKOWNIKOWI

Wynajmujący zwróci użytkownikowi wszelkie koszty za olej, smary, regularne serwisowanie oraz mniejsze naprawy, który miały miejsce w trakcie okresu wynajmu, z wyjątkiem kosztów mycia pojazdu, po przedstawieniu wszelkich rozliczonych faktur. Faktura musi być wystawiona na wynajmującego; CARWIZZ INTER FLEET FRANCHISE Sp. z.o.o. ul. PUŁAWSKA 479, 02-844, WARSZAWA, POLSKA,  NIP: 9512494582

Aby uzyskać zwrot powyższych kosztów, użytkownik musi otrzymać pisemną zgodę uprawnionego przedstawiciela ze strony wynajmującego; w przeciwnym wypadku zwrot nie będzie mógł zostać zrealizowany. 

 1. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE (FRANSZYZA)

Ryzyko oraz kwota udziału własnego w szkodzie może zostać ograniczona poprzez przyjęcie odpowiedniego pakietu redukującego lub znoszącego udział własny. Ograniczona odpowiedzialność za szkody lub kradzież z udziałem w szkodzie (CDW/TP): akceptując taką ochronę ubezpieczeniową możecie Państwo ograniczyć lub znieść całkowicie (przy zachowaniu warunków wynajmu) swoją odpowiedzialność za szkody lub kradzież. Nabycie opcji zmniejszonego udziału w szkodzie (Medium Protect Package ) akceptując i opłacając tę dodatkową ochronę udziału własnego, użytkownik może ograniczyć swoją odpowiedzialność za szkody pojazdu. Medium Protect Package (średnia ochrona) NIE pokrywa: uszkodzeń wnętrza pojazdu (chyba, że wnętrze zostanie uszkodzone na skutek wypadku). Nabycie opcji całkowitego zniesienia udziału w szkodzie Total Protect Package (pełna ochrona) akceptując i opłacając tę dodatkową ochronę udziału własnego, użytkownik może w całkowitym stopniu ograniczyć swoją odpowiedzialność za szkody pojazdu (przy spełnieniu wszystkich warunków). Total Protect Package nie pokrywa uszkodzeń wnętrza pojazdu (chyba, że wnętrze zostanie uszkodzone na skutek wypadku). Podpisując umowę wynajmu, użytkownik upoważnia wynajmującego do obciążania jego karty kredytowej za wszelkie koszty wynajmu, awarie lub straty, do kwoty udziału własnego wskazanego na umowie wynajmu lub pełnej kwoty szkody, jeżeli użytkownik nie przestrzegał niniejszych warunków, nawet te, które zostały wykryte po zwróceniu pojazdu i o których użytkownik nie poinformował wynajmującego zgodnie z procedurą zwrotu pojazdu. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód wyrządzonych w obszarach wysokiego ryzyka lub w obszarach wojennych, lub w przypadku, kiedy wynajmowany pojazd jest używany poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody i pobranej opłaty. 

 1. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe użytkownika są wymagane w procesie realizacji umowy najmu. Wynajmujący używa i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z umową. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administratorem danych osobowych jest INTER FLEET FRANCHISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (działającą pod marką handlową „CARWIZ”) z siedzibą w Warszawie (02-844), Puławska 479, NIP: 951-24-94-582 REGON: 384944203 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000814000 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych, dane kontaktowe: telefon: + 48 221 134 684 email: info@carwiz.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane: w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; na podstawie zgody (wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. w celu dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Wynajmującym jako administratorze (na czas zgodny i wymagany obowiązującymi przepisami), a w przypadku prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w tym marketingu bezpośredniego) do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 6. Z uwagi na charakter umowy odbiorcą danych osobowych może być partner Wynajmującego (towarzystwo ubezpieczeniowe, leasingodawca, bank, podmiot świadczący usługi na rzecz Wynajmującego), a w przypadku prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Wynajmującego także inny podmiot współpracujący z Wynajmującym (kancelaria prawna, agencja marketingowa itp.) .
 7. Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu (gdy przetwarzanie danych osobowych nastąpiło do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wynajmującego). Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe Najemcy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania (profilowanie będzie dokonane w celu zaproponowania Najemcy towarów i/lub usług najlepiej dopasowanych do potrzeb i oczekiwań), 
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika w związku z opóźnieniem w przekazaniu pojazdu lub za szkody, które użytkownik mógł ponieść w wyniku złego funkcjonowania pojazdu podczas okresu wynajmu. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy wynajmu oraz do niezwłocznego przejęcia pojazdu, jeżeli użytkownik nie działa w zgodzie z postanowieniami niniejszych warunków lub umowy wynajmu, lub jeżeli pojazd zostanie uszkodzony. Wypowiedzenie usługi wynajmu zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie wpływa na pozostałe prawa wynajmującego określone w niniejszych warunkach oraz umowie wynajmu. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, z których jeden został przekazany użytkownikowi, a drugi zatrzymał wynajmujący. Składając podpis na ostatniej stronie niniejszej umowy, Użytkownik akceptuje niniejszą umowę oraz jej wszystkie postanowienia, a wraz z akceptacją ochrony ubezpieczeniowej w zakresie szkód określonych w paragrafie 8, przyjmuje warunki ochrony ubezpieczeniowej, z którymi został zapoznany. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Porozumienia ustne uznawane są za nieważne. W przypadku sporu wynikającego z niniejszej Umowy, obydwie strony wyrażają zgodę na przekazanie kwestii spornej do sądu właściwości ogólnej, zgodnie z prawem polskim.

 

CENNIK

A. Opłata za zwrot Pojazdu ze stanem paliwa niższym niż w momencie jego wydania

Brakujące litry paliwa razy stawka 9,40 PLN + usługa dotankowania 117,50 PLN

B. Opłata administracyjna za wskazanie   użytkownika (np. mandat)

117,50 PLN

C. Zwrot Pojazdu po terminie

Powyżej 30 minut spóźnienia 1/2 stawki dobowej (obowiązującej aktualnie dla klienta bez rezerwacji, wraz ze wszystkimi opcjami dodatkowymi). Powyżej 59 minut spóźnienia pełna stawka dobowa (obowiązującej aktualnie dla klienta bez rezerwacji, wraz ze wszystkimi opcjami dodatkowymi)

D. Wynajem nawigacji GPS

32,89 PLN / za każdą dobę

E. Wynajem fotelika dziecięcego

37,60 PLN / za każdą dobę

F.Wynajem podkładki dla dziecka

23,51 PLN / za każdą dobę

G. Zwrot Pojazdu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku

235,00 PLN / za każde siedzisko wymagajace czyszczenia

H. Zwrot Pojazdu bez dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej (jeśli wydano), tablicy  lub naklejki rejestracyjnej, lub zniszczonymi ww.dokumentami/rzeczami

Kara umowa w wysokości urzędowych kosztów wyrobienia nowych dokumentów/rzeczy, powiększona o 100,00 zł (naliczana za każdy dokument/rzecz)

I. Zwrot Pojazdu bez dokumentów technicznych (książka/harmonogram przeglądów, instrukcja obsługi) lub ze zniszczonymi ww. dokumentami

Kara umowna w wysokości kosztów wyrobienia/zakupu nowych dokumentów powiększona o 50,00 zł (za każdy dokument)

J. Brak lub uszkodzenie kluczyka/sterownika do pojazdu

Zwrot kosztów wyrobienia/naprawy + kara umowna 300,00 zł

K. Utrata gwarancji na Pojazd objęta odpowiedzialnością NAJEMCY lub Użytkownika

Kara umowna 5000,00 zł

L. Brak lub konieczność wymiany/naprawy elementów wyposażenia niewymienionych w Cenniku

wg stawek ASO + kara umowna 100,00 zł

Ł. Palenie tytoniu w Pojeździe; przewożenie zwierząt bez zgody

940,00 PLN

(za każde zdarzenie)

 

M. Holowanie Pojazdem innego pojazdu

Kara umowna 500,00 zł

N. Opłata administracyjna za procesowanie dokumentów uszkodzeń

235,00 zł

(za każde zdarzenie)

 

O. Podstawienie/odbiór Pojazdu poza godzinami pracy

141,00 PLN

P. Podstawienie/odbiór Pojazdu pod podany adres w miejscowości w której CARWIZ posiada oddział (max. 10 km)

117,50 PLN

R. Podstawienie/odbiór Pojazdu pod podany adres poza miejscowość w której CARWIZ posiada oddział (max. 25 km)

246,00 PLN

S. Zwrot Pojazdu w innym oddziale niż ten, w którym nastąpiło wydanie, bądź w innym miejscu niż wskazane w umowie najmu

369,00 PLN

T. Nieudostępnienie Pojazdu w celu dokonania wymiany opon lub nie udostępnienia go do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów, niż przewidziane w książce przeglądów lub komputerze pokładowym Pojazdu, lub nieudostępnienia go w ogóle.

Kara umowna 300,00 PLN

U. Opłata za  wyjazd Pojazdem poza       granice RP (Tylko Kraje EU)

Państwa graniczące z Polską: 376,00 PLN / Państwa niegraniczące z Polską: 752,00 PLN

W. Dodatkowy Kierowca

23,50 PLN / za każdą dobę.

Y. Młody / Starszy wiek kierowcy

23,50 PLN / za każdą dobę.

Z. Opcja pełnego assistance

10,00 PLN / za każdą dobę

ZA. Pomoc techniczna (awaria lub szkoda z winy użytkownika) bez opcji pełnego assistance.

250,00 PLN / za zdarzenie

ZB. Opłata za brak biletu parkingowego przy zwrocie samochodu i/lub pozostawienie Pojazdu poza wyznaczonymi miejscami Carwiz

235,00 PLN / za każde zdarzenie