Ochrona danych i prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy, jak je przechowujemy, przetwarzamy i używamy.
Ochrona danych i prywatności

 Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje o tym, które z Państwa danych posiadamy, prosimy o kontakt, jak wskazano poniżej.

Niektóre dane, które gromadzimy mogą być uważane za dane osobowe i chronimy je zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Publikując zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, podamy datę ostatniej aktualizacji oświadczenia. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w oświadczeniu lub w sposobie, w który używamy Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa o tym w przejrzysty sposób, wysyłając stosowne zawiadomienie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian lub bezpośrednio wysyłając zawiadomienie. Zalecamy, abyście Państwo okresowo sprawdzali niniejsze oświadczenie.

Dlaczego gromadzimy dane?

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach uzasadnionych przez nasze usługi. Dane przetwarzamy szanując Państwa podstawowe prawo do prywatności, łącznie z potrzebą ochrony nietykalności osobistej oraz prywatności i zawsze pamiętamy o tym, aby nie zbierać większej ilości danych niż jest to konieczne w celu świadczenia wymaganych usług. Jeżeli nie zostało określone inaczej, w Carwiz określamy cel i metodę gromadzenia danych, co w sensie prawnym oznacza, że działamy, jako „administrator” danych osobowych.

 Gromadzimy dane w celu:

 • świadczenia usług rezerwacji pojazdów,
 • zawierania umów wynajmu i wystawiania rachunków,
 • odpowiadania na Państwa zapytania, skargi i reklamacje,
 • wysyłania Państwu informacji o naszej ofercie. 

Które dane gromadzimy?

Rezerwacja pojazdu

Jeżeli chcą Państwo dokonać rezerwacji pojazdu, będziemy potrzebować od Państwa następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Wynajem samochodu

Po tym jak zdecydują się Państwo na wynajem pojazdu z naszej oferty, będziemy potrzebować odrobinę więcej Państwa danych osobowych, abyśmy mogli podpisać umowę wynajmu. Dane te obejmują:

 • imię i nazwisko,
 • adres, miasto,
 • PESEL,
 • datę urodzenia,
 • wiek,
 • dowód osobisty/paszport (numer i datę ważności),
 • numer prawa jazdy, organ wydający oraz datę ważności,
 • numer karty kredytowej,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Zapytania / Skargi / Reklamacje

Jeżeli nie są Państwo z czegoś zadowoleni lub chcieliby Państwo zgłosić kwestię związaną z pojazdem, która nie funkcjonuje, będziemy potrzebować następujących informacji:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • PESEL,
 • numer telefonu,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego,
 • numer prawa jazdy, organ wydający oraz datę ważności.

W jaki sposób gromadzimy dane?

Ogólnie rzecz ujmując gromadzimy dane w następujący sposób:

 • kiedy zostajemy poproszeni o świadczenie naszych usług,
 • kiedy zostaną one nam otwarcie przekazane, na przykład poprzez wysłanie maila lub wykonanie telefonu,
 • używając naszej strony internetowej. Carwiz używa plików cookies, więc część danych osobowych jest dostępna. Czym są pliki cookies i jak ich używamy możecie się Państwo dowiedzieć pod niniejszym adresem
 • zapisując się na nasz biuletyn informacyjny,
 • udzielając bezpośrednich zgód marketingowych, na przykład przez e-mail lub bezpośrednie podpisanie formularza, np. będąc w naszych oddziale.

Zawsze, kiedy jest to możliwe, poinformujemy Państwa, które informacje musicie nam Państwo przekazać przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

Na naszej stronie internetowej możemy używać plików cookies lub innych narzędzi do gromadzenia danych. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookies.

Niektóre strony podmiotów trzecich mogą kontrolować ruch związany z naszymi produktami i usługami, taki jak na przykład liczba kliknięć oraz wyszukiwane wyrażenia. Nie udostępniamy takim serwisom żadnych danych osobowych. 

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Korzystamy z właściwych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane naszych użytkowników są chronione przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, użyciem, zmianą lub utratą. Podejmowane środki są regularnie sprawdzane i nieustannie dostosowywane do bieżącego stanu technologii. 

Obcując z Państwa danymi przestrzegamy przepisów prawa. Wymagamy także od naszych dostawców i usługodawców, aby przedstawiali oceny bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującym prawem i standardami branżowymi.

Regularnie sprawdzamy, udoskonalamy i aktualizujemy procedury robocze, procesy biznesowe i środki techniczne w celu zwiększenia Państwa prywatności i zapewnienia, że przestrzegamy naszej własnej, wewnętrznej polityki.

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane?

CARWIZ może przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim w następujących sytuacjach: 

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. przekazanie sądom lub innym kompetentnym organom podczas lub w związku z postępowaniem cywilnym, karnym, wykroczeniem lub innym postępowaniem;
 • w celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności należącej do CARWIZ;
 • w celu zawarcia lub wykonania umów lub procesowania transakcji z pośrednikami lub agencjami poprzez, które zwarli Państwo umowę z CARWIZ;
 • w celu uniknięcia lub ograniczenia szkody, która mogłaby się wydarzyć CARWIZ;
 • w innych przypadkach, jeżeli wyrazili Państwo swoją zgodę.

W dowolnym przypadku udostępnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim, CARWIZ zabrania używania Państwa danych osobowych w celach innych niż te określone na mocy umowy i zobowiązuje strony trzecie do zachowania poufności w zakresie Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe będą przechowywane w sposób, który umożliwia identyfikację tylko w niezbędnych sytuacjach w celu, w którym dane osobowe są przetwarzane lub w sposób, który przepisy Państwa kraju wymagają od administratora do przechowywania poufnych danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w pewnych, określonych sytuacjach takich, jak cele statystyczne, cele archiwizacyjne leżące w interesie publicznym.

W sytuacji, w której Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, jeżeli wycofają Państwo zgodę, przestaniemy przetwarzać Państwa dane i nie będziemy ich już używać, lecz może to skutkować brakiem możliwości czerpania dodatkowych korzyści związanych z taką zgodą.  

Prosimy zauważyć, że Państwa dane osobowe nie będą mogły zostać usunięte w określonych odstępach czasu w przypadku wymuszenia płatności nieuiszczonych zaległych roszczeń lub w przypadku wszczęcia innego postępowania. Wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy lub ustawowym przedawnieniu ustawowych roszczeń, które regulują stosunki obowiązkowe i prawne. 

Prawa Państwu przysługujące

 • Prawo dostępu do danych osobowych - mają Państwo prawo do poproszenia i otrzymania tych danych osobowych dotyczących Państwa (na piśmie, telefonicznie lub mailowo), z którymi mamy styczność pod warunkiem, że Państwa tożsamość zostanie ustalona i potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.
 • Prawo do poprawiania lub aktualizowania Państwa danych osobowych - w przypadku, gdy Państwa dane są niewłaściwe lub niepełne, mają Państwo prawo do ich poprawiania lub aktualizacji na piśmie lub osobiście, pod warunkiem, że Państwa tożsamość zostanie potwierdzona i nie będzie budzić wątpliwości. Jesteście Państwo odpowiedzialni za podanie poprawnych danych osobowych i jesteście także zobowiązani do powiadomienia nas o wszelkich istotnych zmianach Państwa danych osobowych (zmianie imienia/nazwiska, adresu, itp.).
 • Prawo do usunięcia danych osobowych - jeżeli nie istnieją już przyczyny dla których Państwa dane osobowe są przetwarzane i ustał cel, dla którego były one gromadzone, takie dane zostaną usunięte, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi regulacjami lub jeżeli nie chodzi o przetwarzanie danych w celach statystycznych, kiedy to identyfikacja osoby, której dane dotyczą nie jest możliwa w oparciu o takie dane osobowe, lub jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ustanowienie, wdrożenie lub obronę wymogów prawnych.
 • Prawo do wycofania zgody wyrażonej w celach marketingowych - mają Państwo prawo do wycofania zgody na dostarczanie materiałów marketingowych w dowolnym czasie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Carwiz - mają Państwo prawo do odwołania się w dowolnym momencie, podając na piśmie lub osobiście w siedzibie naszej spółki przyczyny związane z Państwa interesami. W takim przypadku powiadomimy Państwa, jeżeli uzasadnione interesy naszej spółki wykraczają poza interesy Państwa spółki i konieczne jest dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu sprostania wymogom prawnym, w którym to przypadku dane będą dalej przetwarzane.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego - mają Państwo prawo do dokonania tego na piśmie lub osobiście w naszej siedzibie, podobnie jak w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych - mają Państwo prawo do zażądania na piśmie lub osobiście w biurze, aby dane, które przekazali nam Państwo na podstawie zgody lub na podstawie umowy zostały udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnym i dającym się odczytać przez maszynę formacie, w sytuacji przetwarzania przez nas tych danych korzystając z zautomatyzowanych procedur.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - maja Państwo prawo do zażądania, na piśmie lub osobiście w siedzibie naszej spółki, tymczasowego zablokowania przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że zakwestionują Państwo poprawność danych i zgłoszą konieczność zweryfikowania poprawności danych lub niedozwolonego przetwarzania danych, i jeżeli sprzeciwią się Państwo usunięciu danych, w sytuacji, w której CARWIZ nie potrzebuje już takich danych, a Państwo zażądają od nich przestrzegania wymagań prawnych lub jeżeli złożyli Państwo skargę i oczekują potwierdzenia przewagi uzasadnionych interesów CARWIZ nad Państwa interesami.

Błędne użycie danych 

Możemy naliczyć Państwu uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych lub odmówić podjęcia działań na Państwa żądanie, jeżeli takie żądania są bezpodstawne lub nadmierne, a w szczególności z uwagi na ich częstą powtarzalność.

Dane kontaktowe

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o ochronie Państwa danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw, możecie skontaktować się z nami mailowo: info@carwiz.pl, telefonicznie: + 48 221 134 684

lub wysyłając żądanie na adres:

CARWIZZ

INTER FLEET FRANCHISE Sp. z.o.o.

ul. PUŁAWSKA 479, 02-844, WARSZAWA, POLSKA