Informacje ogólne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu Internetowego przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej.
Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez CARWIZ INTERNATIONAL D.O.O.. Zwroty „my”, „nas”, „nasza”, „nasze”, „naszego”, „naszemu”, „naszych”, „naszymi” użyte na przedmiotowej stronie odnoszą się do INTER FLEET FRANCHISE SP. Z O.O., która udostępnia Państwu tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi na niej dostępne, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszych warunkach.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując od nas zakupu, zaczynasz korzystać z naszego „Serwisu” i zobowiązujesz się do przestrzegania następujących warunków („Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego”, dalej „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu Internetowego przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, to nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego są uznawane za ofertę, ich zaakceptowanie jest w sposób wyraźny ograniczone do niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które będą dodawane do obecnego sklepu, również podlegają postanowieniom Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego. Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie rzeczonej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po zamieszczeniu zmian oznacza ich akceptację.


§ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Akceptując niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni, lub że jest osobą pełnoletnią, rodzicem lub opiekunem prawnym osoby małoletniej, która wyraża zgodę na korzystanie przez nią (osobę małoletnią) z niniejszej strony. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też nie może, korzystając z Usług, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków komputerowych ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie udostępniania Serwisu.

 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) przesyłanie przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzenia. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu za pośrednictwem sieć.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystania z niej lub dostępu do Serwisu lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie w charakterze udogodnienia i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

§ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji ze pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Jakiekolwiek poleganie na materiałach zawartych na niniejszej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Niniejsza strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania na niej jakichkolwiek informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest odpowiedzialność za monitorowani zmian na naszej stronie leży wyłącznie po jego stronie.

§ 4 - ZMIANY USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania Serwisu (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania Serwisu.


§ 5 - DOKŁADNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I DANYCH O RACHUNKU BANKOWYM
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, wedle własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem na adres e‑mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania składania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.
.

§ 6 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi osób trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani na które nie mamy wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zapewnianie przez nas dostępu do takich narzędzi „w stanie zastanym” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju oraz bez zatwierdzania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi osób trzecich.
Wszelkie wykorzystanie przez użytkownika opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika i według jego uznania, a użytkownik winien upewnić się, że zaznajomił się i zaakceptował warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Serwisu Internetowego.

§ 7 - LINKI DO OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki osób trzecich na niniejszej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialni za analizę lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z nabyciem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami osoby trzeciej i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do tychże osób.

§ 8 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli, na naszą prośbę, wyślesz pewne konkretne zgłoszenia lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), wyrażasz tym samym zgodę na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane nam komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacania odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczerstwa, zniesławienia, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego.
Użytkownik zobowiązuje się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Użytkownik zobowiązuje się także, że jego komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani też nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e‑mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich wierność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.


§ 9 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Od czasu do czasu, na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

§ 10 - ZAKAZANE UŻYCIE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Serwisu Internetowego, zabrania się korzystania ze strony internetowej lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, krajowych lub lokalnych zasad, praw lub rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do stosowania spamu, phishu, pharmingu, pretext, spider, crawlowania lub scrape’u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usług lub powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

§ 11 - WYŁĄCZENIA GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszego Serwisu będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Serwisu, będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z serwisu odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie zastanym” i”w miarę dostępności” dla użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich.
W żadnym wypadku INTER FLEET FRANCHISE SP. Z O.O., nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, praktykanci, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czy na czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z usług lub produktów nabytych za pomocą Serwisu, lub innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub produktów, w tym między innymi, z błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiejkolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 12 - ZABEZPIECZENIE PRZED ROSZCZENIEM
Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia roszczeń i ich skutków prawnych kierowanych względem INTER FLEET FRANCHISE SP. Z O.O. oraz naszych spółek macierzystych, zależnych, stowarzyszonych, partnerów, przedstawicieli, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników, włączając uzasadnione honoraria adwokackie, zgłoszone przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego lub dokumentów, które zawierają odnośniki, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

§ 13 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

§ 14 - ROZWIĄZANIE
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, że nie chce już korzystać z naszego Serwisu, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszej oceny użytkownik nie spełni lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszego Serwisu (lub jego części).

§ 15 - CAŁA UMOWA
Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Serwisu stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem, a nami i regulują korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i oferty, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego nie będą interpretowane przeciwko stronie sporządzającej.

§ 16 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których udostępniamy użytkownikowi Serwis, podlegają prawu Polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

§ 17 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego można zapoznać się w dowolnym momencie na przedmiotowej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie rzeczonej strony pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z ich akceptacją.

§ 18 - DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Serwisu Internetowego należy kierować do nas na adres hello@carwiz.rent.